ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΤΟΕ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 1

   Συνίσταται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) της Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΜΟΤΟΕ)

Άρθρο 2

Σκοπός του Ε.Κ.Λ., σε συνδυασμό με την υπ αριθμ.7412/1996 τροποποίηση του καταστατικού της ΜΟΤΟΕ είναι:

1.- Η εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας

2.-Καθορισμός αρμοδιοτήτων των οργάνων της Ομοσπονδίας, εκτός αυτών που προβλέπονται από το καταστατικό.

3.-Ο καθορισμός υποχρεώσεων της Ομοσπονδίας προς τις Λέσχες μέλη, εκτός αυτών που προβλέπονται από το καταστατικό.

4.-Ο καθορισμός υποχρεώσεων των Λεσχών μελών προς την Ομοσπονδία εκτός αυτών που προβλέπονται από το καταστατικό.

Άρθρο 3

   Η ΜΟΤΟΕ προκειμένου να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της φροντίζει ώστε:

1.-Να τηρούνται τα προβλεπόμενα από το καταστατικό της.

2.-Να τηρούνται οι Αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

3.-Να τηρούνται οι Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.-Να παρέχει κάθε πληροφορία που ζητείται από την Εξελεγκτική Επιτροπή και αφορά τα οικονομικά της Ομοσπονδίας

5.- Να αναθέτει σε πρόσωπα ή να συστήνει επιτροπές οι οποίες θα διαχειρίζονται υποθέσεις της ΜΟΤΟΕ όπως εκδηλώσεις ,μαζικές κινήσεις μοτοσυκλετιστών, παραστάσεις σε δημόσια πρόσωπα και Υπηρεσίες κ.α. σχετικά.

ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 4

    Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας.

   Η Γ.Σ. πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού και η παρουσία των αντιπροσώπων των λεσχών είναι υποχρεωτική. Λέσχες των οποίων ο εκπρόσωπος ή οι εκπρόσωποι απουσιάζουν περισσότερο των τριών συνεχόμενων Γ.Σ. της ΜΟΤΟΕ θεωρείται ότι υποβάλουν αίτηση διαγραφής των από την Ομοσπονδία.

Η Γ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα της λέσχης μέλους που ζητά να αναλάβει την διοργάνωση της. Κατά προτίμηση συνεδριάζει στην έδρα των νέων λεσχών που γίνονται μέλη της ΜΟΤΟΕ

   Η Γ.Σ., τακτική ή έκτακτη αποφασίζει δια ψηφοφορίας για κάθε θέμα που εισάγεται σ αυτή ,είτε αυτό είναι εντός, είτε εκτός της ημερήσιας διάταξής της.

   Τα υποχρεωτικά θέματα συζήτησης καθορίζονται από το άρθρο 6 του καταστατικού.

   Τα τακτικά θέματα προς συζήτηση αναφέρονται στην πρόσκληση της Γ.Σ. που κοινοποιείται στα μέλη.

   Τα έκτακτα θέματα προς συζήτηση θα πρέπει να αποστέλλονται εγγράφως  από τις λέσχες μέλη της ΜΟΤΟΕ ,στην γραμματεία της τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την Γ.Σ. Η γραμματεία υποχρεούται να κοινοποιήσει τα θέματα στις λέσχες μέλη ή κατά περίπτωση στα μέλη των επιτροπών ή τους συνεργάτες για συζήτηση ,ώστε κατά την Γ.Σ. να εκφράσουν την άποψή τους. Έκτακτα θέματα που εισάγονται στη Γ.Σ. κατά την διάρκεια της, θα πρέπει να κατατίθενται γραπτώς στη γραμματεία πριν την έναρξη της Γ.Σ., θα εξετάζονται για το επείγον του χαρακτήρα τους και αν είναι όντως επείγοντα θα συζητούνται στην Γ.Σ., ειδάλλως θα παραπέπονται στην επόμενη Γ.Σ..(Απόφαση 1/29-03-2012).

   Η Γ.Σ. επικυρώνει , τροποποιεί ή καταργεί δια ψηφοφορίας αποφάσεις προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων. Επίσης επικυρώνει ή τροποποιεί  αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην αυτών που αφορούν τα εσωτερικά του ζητήματα.

   Η Γ.Σ. επικυρώνει ή απορρίπτει δια ψηφοφορίας τα πρακτικά της Προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης, τον Οικονομικό απολογισμό, καθώς και τις πράξεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής και της Πειθαρχικής Επιτροπής.

Άρθρο 5

   Η Ομοσπονδία διοικείται από 9 μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

   Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο.

   Το Δ.Σ. φροντίζει να τηρούνται οι αποφάσεις της Γ.Σ., του Ιδίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής καθώς και της Πειθαρχικής Επιτροπής , πάντα με γνώμονα τους σκοπούς και το συμφέρον της Ομοσπονδίας.

   Το Δ.Σ. μπορεί να συστήνει κάθε είδους επιτροπή προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο του.

   Οι θέσεις των μελών του Δ.Σ., καθορίζονται από το άρθρο 7παρ.2 του καταστατικού.

   Το Δ.Σ. μπορεί να συστήνει θέσεις εφόρου ανάλογα με τις ανάγκες της Ομοσπονδίας.

   Η παρουσία των μελών κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι υποχρεωτική. Η μη παρουσία μέλους στο Δ.Σ .καθορίζεται από το άρθρο 7 παρ.2 του καταστατικού και την από 27-11-2004 απόφαση του Δ.Σ. Η σοβαρότητα των λόγων απουσίας μέλους από την συνεδρίαση του Δ.Σ. κρίνεται κατά την συνεδρίαση από τα υπόλοιπα παρόντα μέλη .

   Η μετακίνηση των μελών του Δ.Σ. για να παραστούν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβούλιου ή για την εξυπηρέτηση των σκοπών της , αποζημιώνεται από το ταμείο της Ομοσπονδίας.Το αυτό ισχύει και για τους συνεργάτες της ή μέλη των επιτροπών της που προσκαλούνται ή τους ανατίθεται έργο της Ομοσπονδίας. Η κοστολόγηση των εξόδων δύναται να αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Η καταβολή των εξόδων γίνεται σύμφωνα με τα ταμειακά αποθέματα της ΜΟΤΟΕ.

Όλοι οι ανωτέρω. αποζημιώνονται, σύμφωνα  με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις.

   Ο Πρόεδρος της ΜΟΤΟΕ  είναι ο κατ εξοχήν υπεύθυνος για την τήρηση των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ.

   Προεδρεύει στα Διοικητικά Συμβούλια.

   Εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε κάθε παράσταση Δημοσιας,Οικονομικής και Δικαστικής Αρχής και υπογράφει όπου απαιτείται για λογαριασμό της Ομοσπονδίας.

   Υπογράφει μαζί με τον Αντιπρόεδρο ή τον Ταμία συμβάσεις της Ομοσπονδίας με ιδιώτες και φορείς.

   Φροντίζει για τις Δημόσιες Σχέσεις της Ομοσπονδίας βοηθούμενος από τον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων όταν υπάρχει.

   Είναι υπεύθυνος μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. για την προώθηση των ιδεών και των σκοπών της ΜΟΤΟΕ.

   Ελέγχει αν υλοποιούνται οι αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ., όχι μόνο από τις λέσχες μέλη, αλλά και από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

   Ελέγχει αν υλοποιείται το έργο που έχει ανατεθεί στις διάφορες επιτροπές της ΜΟΤΟΕ.

   Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο στο καθήκοντά του, όταν αυτός απουσιάζει σύμφωνα με το καταστατικό και τον παρόντα κανονισμό.

   Απουσία του Προέδρου προεδρεύει κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ.

   Υπογράφει από κοινού με τον πρόεδρο της ΜΟΤΟΕ συμφωνητικά με ιδιώτες ή εταιρείες.

   Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την σωστή τήρηση των βιβλίων της ΜΟΤΟΕ.

  Διαπεραιώνει την αλληλογραφία της Ομοσπονδίας με τους κρατικούς φορείς και με τις λέσχες μέλη.

Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο την επίσημη αλληλογραφία.

Τηρεί και ενημερώνει το αρχείο με τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.

Τηρεί και ενημερώνει το αρχείο με τις μεταβολές των λεσχών μελών.

Τηρεί αρχείο που αφορά τις πειθαρχικές υποθέσεις καθώς και τις αποφάσεις της Π.Ε. και της Γ.Σ.

Συντάσσει και αποστέλλει τις προσκλήσεις και τα θέματα στις λέσχες μέλη για τις Γ.Σ. , στα μέλη του Δ.Σ. για τα Διοικητικά Συμβούλια, στα μέλη των επιτροπών κατά περίπτωση και στους εξωτερικούς συνεργάτες όταν αυτό απαιτείται.

Καταγράφει κατά τις Γ.Σ. την προσέλευση και αποχώρηση των αντιπροσώπων και φροντίζει να υπογράφουν την σχετική κατάσταση.

   Φροντίζει για την ανάρτηση στη σελίδα της ΜΟΤΟΕ ,στο διαδύκτιο, των  αποφάσεων που λαμβάνονται στις Γ.Σ, και στα Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

   Ο Ταμίας τηρεί και ενημερώνει τα βιβλία του ταμείου της Ομοσπονδίας.

Διαχειρίζεται τα αποθεματικά κεφάλαια της ΜΟΤΟΕ, και ενημερώνει τους τραπεζικούς λογαριασμούς της. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να μεταφέρει τα αποθεματικά της Ομοσπονδίας από την μία τράπεζα σε άλλη ανάλογα με το συμφέρον της ΜΟΤΟΕ.

  Προβαίνει σε πληρωμές οφειλών και παροχής υπηρεσιών προς την ΜΟΤΟΕ, μετά από έγκριση του Προέδρου.

   Καταθέτει όλα τα οικονομικά στοιχεί που του ζητούνται στην Εξελεγκτική επιτροπή για έλεγχο.

Συντάσσει και καταθέτει στην Γενική Συνέλευση τον οικονομικό απολογισμό του προηγουμένου εξαμήνου.

Συντάσσει και καταθέτει, στην πρώτη  Γ.Σ. του τρέχοντος έτους, τον οικονομικό προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.

Υπογράφει από κοινού με τον Πρόεδρο της ΜΟΤΟΕ οικονομικά συμφωνητικά με ιδιώτες ή εταιρείες.

Ο Έφορος Εκδηλώσεων φροντίζει για:

1) Την εξεύρεση του κατάλληλου τόπου για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας.

2)Την διοργάνωση και την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων, με τον καλύτερο τρόπο.

3)Την ενημέρωση των μελών λεσχών για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν καθώς και για τον χρόνο και τον τόπο των εκδηλώσεων αυτών.

4) Την ανάρτηση στη σελίδα της ΜΟΤΟΕ, στο διαδύκτιο, για την εκδήλωση που θα γίνει.

5) Την έκδοση και διανομή στις λέσχες μέλη έντυπου ενημερωτικού υλικού για τις εκδηλώσεις  τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Ο Έφορος Εκδηλώσεων λογοδοτεί στον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας και συνεργάζεται μαζί του για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που ήθελαν προκύψουν κατά την πορεία διοργάνωσης της εκδήλωσης.

Ο Έφορος Υλικού φροντίζει για την σωστή τήρηση του βιβλίου υλικού της Ομοσπονδίας. Εγγράφει σ αυτό κάθε νέα αγορά υλικού που γίνεται από την ΜΟΤΟΕ, και διαγράφει από αυτό κάθε υλικό που καταστρέφεται ή χάνεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο έφορος υλικού γνωρίζει ανά πάσα στιγμή που βρίσκονται τα υλικά της Ομοσπονδίας και συντάσσει σχετική έκθεση την οποία καταθέτει κατά τη διάρκεια των Γ.Σ. στην Εξελεγκτική Επιτροπή.

Ο Έφορος Εκπαιδευτικού είναι ο αρμόδιος συντονιστής μεταξύ της ΜΟΤΟΕ και των εκπαιδευτικών φορέων της. Ανακοινώνει στις λέσχες μέλη τις προγραμματισμένες εκπαιδεύσεις και φροντίζει να πραγματοποιούνται χωρίς εμπόδια και μέσα στα προγραμματισμένα πλαίσια.

Συντάσσει σχετική έκθεση εις διπλούν την οποία αποστέλλει στην γραμματεία και στον εκπαιδευτικό φορέα που πραγματοποίησε την εκπαίδευση.

Ο Έφορος Εκδρομικού ,είναι υπεύθυνος για τις οργανωμένες εκδρομές της ΜΟΤΟΕ στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Συντονίζει τις λέσχες μέλη ώστε οι συμμετέχοντες στις εκδρομές να ενοποιούνται και να σχηματίζουν ομάδα κατά την διάρκεια του ταξιδιού. Επίσης είναι υπεύθυνος για την συγκέντρωση πληροφοριών και την σύνταξη οδηγών που αφορούν ταξίδια και εκδρομές με την μοτοσυκλέτα.

Άρθρο 6

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Α)   Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι ανεξάρτητη και λογοδοτεί στην Γενική Συνέλευση της ΜΟΤΟΕ.

   Ελέγχει μέσω του ταμία τα οικονομικά της Ομοσπονδίας του παρελθόντος εξαμήνου και συντάσσει σχετική έκθεση τουλάχιστον 2 ώρες πριν την έναρξη της Γ.Σ.

   Καταθέτει την συνταχθείσα έκθεση στην Γενική Συνέλευση.

   Δύναται να καταθέτει προτάσεις στο Δ.Σ ή την Γ.Σ.., που αφορούν την διαχείριση των οικονομικών της Ομοσπονδίας.

   Δύναται να προβαίνει σε έλεγχο των εσόδων και εξόδων της ΜΟΤΟΕ, οποιαδήποτε στιγμή κρίνει αυτή απαραίτητο ,συντάσσοντας  πάντα σχετική έκθεση.

  Β) Πειθαρχική Επιτροπή.

   Σκοπός της Πειθαρχικής Επιτροπής είναι:

1) Να εξετάζει  καταγγελίες σε βάρος του Διοικητικού Συμβουλίου από λέσχες μέλη.

2)Να εξετάζει καταγγελίες λεσχών μελών κατά άλλης λέσχης μέλους.

3)Να εξετάζει καταγγελίες του Δ.Σ. ή μελών αυτού κατά λέσχης μέλους ή κατά αντιπροσώπου λέσχης μέλους.

   Η Π.Ε. είναι τριμελής .Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα. Τα μέλη της εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, μετά από ψηφοφορία που γίνεται κατά την τακτική εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου. Η θητεία της ορίζεται για δύο έτη.

Τα μέλη της Π.Ε. δεν δύναται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλης επιτροπής της ΜΟΤΟΕ που ασκεί Έλεγχο ή Διοίκηση.

   Η Πειθαρχική Επιτροπή είναι ανεξάρτητο όργανο και λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση .Τα πορίσματά της καθώς και τυχόν προτεινόμενες ποινές κατατίθενται στη Γ.Σ.

Η Π.Ε. έχει έδρα στην έδρα της γραμματείας της ΜΟΤΟΕ.

Η Π.Ε. συνεδριάζει στην έδρα του Προέδρου της, μετά από έγγραφη πρόσκλησή του ,προς τα μέλη.

   Καταγγελίες από τους ενδιαφερόμενους συντάσσονται ,γραπτώς, εις διπλούν και αποστέλλονται, ένα αντίγραφο στον Πρόεδρο της Επιτροπής και ένα αντίγραφο στην Γραμματεία της ΜΟΤΟΕ.

   Τα πορίσματα της Π.Ε. συντάσσονται εις τριπλούν και κατατίθενται  ένα στην Γραμματεία της ΜΟΤΟΕ,  ένα στον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας και ένα παραμένει στο αρχείο της.

Ο χρόνος εκτέλεσης της απόφασης της Π.Ε. κρίνεται από την ίδια.

Ο ενδιαφερόμενος δύναται εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση σ αυτόν, να καταθέσει έγγραφες αντιρρήσεις για την επανάκριση της υπόθεσης από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 7

Η Ομοσπονδία υποχρεούται:

1) Να προωθεί τον μοτοσυκλετισμό και να ενημερώνει τα μέλη της για τις εξελίξεις στον μοτοσυκλετισμό, καθώς και για τις αποφάσεις των Γ.Σ. και των Δ.Σ.

2)Να εκδίδει ενιαίο ηλεκτρονικό τύπο ταυτότητας μέλους στην Ομοσπονδία των μελών λεσχών και προαιρετικά των μελών τους. Τα έξοδα έκδοσης και ανανέωσης βαρύνουν την λέσχη μέλος. Η διάρκεια ισχύος της ταυτότητας είναι ένα ημερολογιακό έτος.

3) Να δημιουργεί εκπαιδευτικούς φορείς όχι μόνο με αντικείμενο την οδήγηση μοτοσυκλετας, αλλά και την ασφάλεια των οδηγών κατά την κίνησή τους στους δρόμους.

4)Να συνεργάζεται με άλλους φορείς για την παροχή εκπαίδευσης των μοτοσυκλετιστών, πάνω στις πρώτες βοήθειες κατά την πρόκληση ατυχήματος.

5)Να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στους μοτοσυκλετιστές-καταναλωτές μέλη της και μη σε θέματα που αφορούν προβλήματα με τις εταιρείες εισαγωγής, εμπορίας και πώλησης καταναλωτικών αγαθών για μοτοσυκλετιστές.

6)Να συμμετέχει με αντιπρόσωπο ή αντιπροσώπους σε επιτροπές διαφόρων δημόσιων φορέων που αφορούν τον μοτοσυκλετισμό και τους μοτοσυκλετιστές και να προωθεί τις θέσεις της.

7)Να εκπροσωπεί τον Ελληνικό Μοτοσυκλετισμό σε διεθνείς Ομοσπονδίες και να παρουσιάζει τις θέσεις του σε  αυτές.

8)Να διοργανώνει ,κάθε χρόνο, μία Πανελλήνια Συγκέντρωση Μοτοσυκλετιστών κατά τον εορτασμό του Αγίου Πνεύματος. Επίσης δύναται να διοργανώσει και τις: α) Χειμερινή Σ.Μ. και β) συγκέντρωση Βουνού, σε περίπτωση που οι λέσχες μέλη δεν επιθυμούν να αναλάβουν την πραγματοποίησή τους. Η ημερομηνία πραγματοποίησης της κάθε μιας ξεχωριστά καθορίζεται από την Γ.Σ. είναι δε, για μεν την Χειμερινή το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου με αργότερο το πρώτο του Δεκεμβρίου, για δε την Εντούρο το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου με αργότερο το πρώτο του Σεπτεμβρίου και ανάλογα πάντα με τις ανάγκες της Ομοσπονδίας.

9)Να προσφέρει στα μέλη των λεσχών της, με ταυτότητα ΜΟΤΟΕ, ελάχιστη έκπτωση 30%,κατά την είσοδό τους στις εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας.

10)Να αποδίδει μέρισμα από τα έσοδά της στις λέσχες μέλη για: α)συμμετοχή των αντιπροσώπων τους στις δύο Γ.Σ. β) εθελοντική συμμετοχή των μελών της ,κατά τις εκδηλώσεις για εργασία και γ) συμμετοχή των μελών της στην Π.Σ.Μ..

   Το ποσό μερίσματος καθορίζεται ανάλογα από την οικονομική κατάσταση της Ομοσπονδίας και σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. Η Γ.Σ. με απόφασή της μπορεί να αναστείλει την καταβολή του μερίσματος.

   Λόγος μη καταβολή μερίσματος στη λέσχη μέλος ,για την παρουσία αντιπροσώπου στις Γ.Σ., είναι η αποχώρησή του πριν από τη λήξη της Γ.Σ.. Για αυτό το λόγο κατά την προσέλευση και αποχώρησή του ο αντιπρόσωπος υπογράφει στο σχετικό έντυπο.

11)Γενικά να παρέχει κάθε είδους βοήθεια προς τις λέσχες μέλη ,που αφορά νομικά, εκπαιδευτικά και καταναλωτικά ζητήματα, που θα της ζητηθεί και δεν αντιτίθεται στο καταστατικό , τους σκοπούς και την υπόληψη της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 8

 Οι Λέσχες μέλη υποχρεούνται, εκτός από αυτά που προβλέπονται από το καταστατικό της ΜΟΤΟΕ ,να:

1)Προωθούν τον μοτοσυκλετισμό και την ιδέα του μέσα στα νόμιμα και αποδεκτά από την κοινωνία πλαίσια.

2)Προασπίζονται την Ομοσπονδία ,το έργο της και να την βοηθούν όποτε και όπου χρειασθεί, πάντα μέσα στα νόμιμα πλαίσια.

3)Εφαρμόζουν στις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ.

4)Πραγματοποιούν τις εκλογές τους ,σύμφωνα με το καταστατικό τους και να αποστέλλουν στην Ομοσπονδία το σχετικό πρακτικό των εκλογών και την απόφαση σύστασης του Διοικητικού τους Συμβουλίου.

5)Ενημερώνουν, εγγράφως την Ομοσπονδία 30 ημέρες πριν την διενέργεια των εκλογών τους, για την ημέρα τον τόπο και την ώρα της εκλογικής διαδικασίας, ώστε να παρίσταται εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας. Η μη ενημέρωση με αποτέλεσμα τη  μη παράσταση εκπροσώπου της ΜΟΤΟΕ στην εκλογική διαδικασία ,στερεί το δικαίωμα στη λέσχη του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές της Ομοσπονδίας. Επίσης της στερεί το δικαίωμα λήψης μερίσματος από την Π.Σ.Μ.(Απόφαση Γ.Σ. 25-09-2004 Ορχομενός).

6)Αποστέλλουν στις Γ.Σ., υποχρεωτικά, τουλάχιστον έναν αντιπρόσωπο για την εκπροσώπησή τους.

Αν κωλύονται οι εκλεγμένοι ή διορισμένοι τακτικοί και αναπληρωματικοί εκπρόσωποι τότε με απόφαση του Δ.Σ. της λέσχης ορίζεται κάποιο μέλος της για να παραστεί. Υποχρεούται μετά την λήξη της Γ.Σ. να μεταφέρει στο συμβούλιο της λέσχης του τις αποφάσεις της Γ.Σ.

7) Καταβάλλουν στους αντιπροσώπους τους τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής για να παραστούν στις Γ.Σ. της Ομοσπονδίας.

8) Καταβάλλουν στην Ομοσπονδία την ετήσια συνδρομή τους κατά την Γ.Σ. του Μαρτίου. Λέσχες που δεν εκπληρώνουν προς την Ομοσπονδία τις οικονομικές τους υποχρεώσεις πέραν των δύο ετών, θεωρείται ότι υποβάλλουν έμμεσα, αίτηση διαγραφής από την ΜΟΤΟΕ.

Λέσχες που διεγράφησαν και επιθυμούν επανένταξη στην ΜΟΤΟΕ καταθέτουν εκ νέου αίτηση, σαν νέα λέσχη και καταβάλλουν ξανά το ποσό της εγγραφής. Οι οφειλές προηγουμένων ετών θα συζητούνται από το Δ.Σ. το οποίο θα αποφασίζει ανάλογα για την καταβολή της οφειλής  και τον τρόπο που θα γίνει ή την μη καταβολή της.

9) Δημιουργούν εκδηλώσεις για την προώθηση του μοτοσυκλετισμού και την κοινωνικότητα των μελών τους. Στο έντυπο υλικό που χρησιμοποιούν για την ανακοίνωση της εκδήλωσης θα πρέπει να φέρει εκτός από το λογότυπο της λέσχης και το Λογότυπο της ΜΟΤΟΕ και της ΦΕΜΑ. Οι εκδηλώσεις των λεσχών πρέπει να προγραμματίζονται για το επόμενο έτος και να αποστέλλεται στην Ομοσπονδία σχετικό πρόγραμμα ,για ενημέρωση και συντονισμό. Η λέσχη μέλος απαλλάσσεται της υποχρέωσης να αλλάξει την ημερομηνία εκδήλωσης της, αν συμπίπτει με την Χειμερινή ή του Βουνού, αν έχει ενημερώσει την Ομοσπονδία έγκαιρα γι αυτήν της την εκδήλωση.

Λέσχες που δημιουργούν εκδηλώσεις κατά την πραγματοποίηση των τριών βασικών εκδηλώσεων της ΜΟΤΟΕ, παραπέπονται στην Πειθαρχική επιτροπή, η οποία αποφασίζει ανάλογα την τιμωρία της λέσχης η όχι  .

10) Διακινούν αφίσες και έντυπο υλικό της ΜΟΤΟΕ.

11) Δημιουργούν, από τα μέλη τους ,στελέχη εκπαιδευμένα στην ασφαλή οδήγηση και ορίζουν ένα υπεύθυνο για την εκπαίδευση. Ο υπεύθυνος αυτός θα επιφορτίζεται και με το καθήκον του συντονιστή μεταξύ της λέσχης του, της Ομοσπονδίας και των εκπαιδευτικών της φορέων. Σε περίπτωση μη ορίσεως υπευθύνου, από την Ομοσπονδία θα θεωρείται ως υπεύθυνος και συντονιστής ο εκάστοτε Πρόεδρος της λέσχης μέλους.

12) Naορίζουν υπεύθυνο για την προαιρετική έκδοση ταυτότητας μέλους της Ομοσπονδίας, ο οποίος υποχρεούται να φροντίζει για την ανανέωση των ταυτοτήτων των μελών τους. Επίσης υποχρεούται να αποσύρει την ταυτότητα μέλους, σε περίπτωση διαγραφής του μέλους ,και να την επιστρέφει για καταστροφή στον αρμόδιο έκδοσης.

Άρθρο 9

   Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Ομοσπονδίας ψηφίζεται από την Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 2/3 και  δύναται να τροποποιηθεί εξ ολοκλήρου ή κατ άρθρο , μόνο από τη Γενική Συνέλευση.  Για την τροποποίηση απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των συνέδρων.

Προτάσεις για την τροποποίηση του κανονισμού θα πρέπει να αποστέλλονται στη γραμματεία τουλάχιστον 60 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της Γ.Σ.