ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Α οικ. 82350-3809/2019 ΦΕΚ 4948/Β/31-12-2019 Αντικατάσταση της Α οικ. 94748-4130 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 570/Β΄/2019) σχετικά με τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος και ρύθμιση θεμάτων αγωνιστικών οχημάτων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

Έχοντας υπόψη: 1. Τις παραγράφους 1 και 2 περ. γ΄ έως ε΄ του άρθρου 49, την παράγραφο 2 του άρθρου 88 και την παράγραφο 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως κυρώθηκε με τον ν. 2696/1999 (Α΄ 57). 2. Το άρθρο 49 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261) «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις». 3. Την υποπαράγραφο Δ.4 της παραγράφου Δ του άρθρου 3ου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 4. Την παρ. 9 του άρθρου 49 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του αρ. 4 του ν. 2523/1997 (A΄ 179) «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις». 6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 7. Τα άρθρα 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112). 8. Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131). 9. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει. 10. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών». 11. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 12. Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων διοικητικών Τομέων Υπουργείων». 13. Την υπ’ αριθμ. ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ459/ 19.7.2019 (Β΄ 3058) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Ιωάννη Κεφαλογιάννη». 14. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ/1831/31.1.1978 (Β΄ 72) απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών «Περί καθορισμού τρόπου και διαδικασίας χορηγήσεως των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων και των υπ’ αυτών ρυμουλκούμενων», όπως αυτή ισχύει. 15. Την υπ’ αριθμ. Α οικ. 94748-4130 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 570/Β΄/2019) με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. Α οικ. 55972/3112/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 3641/Β΄/2017) σχετικά με τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος και ρύθμιση θεμάτων αγωνιστικών οχημάτων», όπως αυτή ισχύει. 16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε

Άρθρο 1

Ειδικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες που χρησιμοποιούνται μόνο για αγώνες ταχύτητος ή δεξιοτεχνίας

1. Ειδικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες που χρησιμοποιούνται μόνο για αγώνες ταχύτητος ή δεξιοτεχνίας δύνανται να κυκλοφορούν, κατά τις εκδηλώσεις τις οργανωμένες σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999), επί οδών ή άλλων δημοσίων και ιδιωτικών χώρων καθώς και κατά τις αναγκαίες προς επισκευή και συντήρηση αυτών μετακινήσεις, βάσει πιστοποιητικού καταχωρήσεως που εκδίδεται από τους φορείς που εκπροσωπούν νόμιμα στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.) ή τη Διεθνή Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας (Δ.Ο.Μ.), κατά περίπτωση, και στα οποία έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη ειδική αθλητική αναγνώριση του ν. 2725/1999. Τα προαναφερόμενα οχήματα οφείλουν να φέρουν κατά τις ανωτέρω εξόδους τους για αγώνες, δοκιμές και μετακινήσεις, χαρακτηριστικές αριθμημένες πινακίδες χορηγούμενες από τους ως άνω φορείς.

2. Δεν επιτρέπεται η αυτοκίνητη μετακίνηση των αγωνιστικών αυτοκινήτων από και προς τον τόπο των αγώνων ή της επισκευής και συντήρησης αυτών. Για τις προαναφερόμενες μετακινήσεις θα χρησιμοποιούνται φορτηγά ή ρυμουλκούμενα.

Άρθρο 2

Καθορισμός οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος

1. Ως οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος καθορίζονται τα οχήματα τα οποία πληρούν τις αρχές, απαιτήσεις και προϋποθέσεις των διεθνών κανονισμών που έχουν θέσει η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.), η Διεθνής Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας (Δ.Ο.Μ.) και η Διεθνής Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Π.Α.). Καθορίζονται και χαρακτηρίζονται ως οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος αποκλειστικά από τους φορείς που εκπροσωπούν νόμιμα στην Ελλάδα την Δ.Ο.Α., τη Δ.Ο.Μ. ή τη Δ.Ο.Π.Α., κατά περίπτωση, βάσει των οικείων διεθνών κανονισμών και με τις διαδικασίες που οι οικείοι κανονισμοί ορίζουν. Οι ανωτέρω φορείς χορηγούν βεβαίωση χαρακτηρισμού του οχήματος ως ιστορικού ενδιαφέροντος, ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει ο χαρακτηρισμός του ως ιστορικού, και περιλαμβάνει τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.

2. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ανωτέρω παραγράφου 1, ο κύριος του οχήματος δύναται, για την κυκλοφορία του ιστορικού οχήματος για τις ανάγκες του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, να αποκτήσει ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα (πινακίδες ή οιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο) που χορηγείται από οποιονδήποτε φορέα ιστορικών οχημάτων της επιλογής του. Το ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα δεν υπέχει θέση στοιχείων κυκλοφορίας κατά το άρθρο 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τα δε οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος μετέχουν στη δημόσια κυκλοφορία με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για κάθε οδικό όχημα. Όχημα που φέρει συμβατικά στοιχεία κυκλοφορίας, εφόσον πρόκειται να συμμετάσχει σε διοργανώσεις των φορέων ιστορικών οχημάτων νομίμως αδειοδοτημένες, οφείλει να φέρει τα χορηγηθέντα ενάριθμα διακριτικά γνωρίσματα σε εμφανές σημείο στον εμπρόσθιο και οπίσθιο ανεμοθώρακα.

3. Για τα οχήματα που εισάγονται ή μεταφέρονται από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν ταξινομηθεί στη χώρα μας, η έκδοση της βεβαίωσης χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού από το οποίο προκύπτει ο χαρακτηρισμός του ως ιστορικού, προϋποθέτει την προσκόμιση του οικείου τελωνειακού παραστατικού.

Άρθρο 3

Όροι κυκλοφορίας οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος

Επιτρέπεται η, κατ’ εξαίρεση των οριζόμενων των άρθρων 88 και 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, θέση σε δημόσια κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος που δεν φέρουν τα στοιχεία κυκλοφορίας των ανωτέρω διατάξεων του Κ.Ο.Κ. μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Για τους σκοπούς συμμετοχής σε διοργανώσεις των φορέων ιστορικών οχημάτων νομίμως αδειοδοτημένες, κατά τα οριζόμενα του άρ. 49 του Κ.Ο.Κ., εφόσον ο οδηγός και το όχημα φέρουν αθροιστικά:

αα. νόμιμη άδεια οδήγησης και αποδεικτικό ασφάλισης του οχήματος,

ββ. τo ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα της παρ. 2 του άρθρου 2,

γγ. βεβαίωση του διοργανωτή, στην οποία αναγράφεται η απόφαση αδειοδότησης και βεβαιώνεται η ημερομηνία διεξαγωγής και η διάρκειά τους, καθώς και η συμμετοχή του συγκεκριμένου οχήματος σε αυτήν.

Η κυκλοφορία του οχήματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιτρέπεται για την άπαξ αυτοκίνητη μετακίνηση κατά τις προηγούμενες δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη και κατά την επόμενη μία (1) ημέρα μετά τη λήξη της διοργάνωσης. Εάν η μετακίνηση πραγματοποιείται για τη συμμετοχή σε διοργανώσεις στην αλλοδαπή, οι παραπάνω ημέρες μετακίνησης ισχύουν για την μετάβαση από τον χώρο στάθμευσης του οχήματος προς το σημείο εξόδου από τη Χώρα και από το σημείο εισόδου στη Χώρα προς τον χώρο στάθμευσης του οχήματος.

β. Για τους σκοπούς της επισκευής τους, εφόσον ο οδηγός και το όχημα φέρουν αθροιστικά:

αα. νόμιμη άδεια οδήγησης και αποδεικτικό ασφάλισης του οχήματος,

ββ. το ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα της παρ. 2 του άρθρου 2,

γγ. κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο – επί παραδείγματι, τιμολόγιο, απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή άλλο συναφές νόμιμο παραστατικό – από το οποίο προκύπτει η ημέρα εισόδου και εξόδου του οχήματος από το συνεργείο.

Η κυκλοφορία του οχήματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιτρέπεται για την αυτοκίνητη μετακίνηση από και προς τον τόπο στάθμευσης του οχήματος και τον χώρο του συνεργείου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: (α) εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου σταθμεύει και φυλάσσεται το όχημα, ή σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα της ίδιας ή άλλης όμορης Περιφέρειας, (β) ειδικώς για την Περιφέρεια Αττικής (πλην Π.Ε. Νήσων), εντός των ορίων αυτής ή σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα άλλης Περιφέρειας.

γ. Για τους σκοπούς της διάνυσης διαδρομών για τη συντήρησή τους, εφόσον ο οδηγός και το όχημα φέρουν αθροιστικά:

αα. νόμιμη άδεια οδήγησης και αποδεικτικό ασφάλισης του οχήματος.

ββ. το ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα της παρ. 2 του άρθρου 2. Η κυκλοφορία του οχήματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιτρέπεται κάθε Κυριακή εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου σταθμεύει και φυλάσσεται το όχημα, με εξαίρεση την περιοχή της Αττικής (πλην Π.Ε. Νήσων), όπου η κυκλοφορία επιτρέπεται εντός της οικείας Περιφέρειας.

Άρθρο 4

Οχήματα που έχουν χαρακτηρισθεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος με βάση προγενέστερες διατάξεις

Όλα τα οχήματα που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος σε πρότερο χρονικό σημείο με βάση προγενέστερες διατάξεις, διατηρούν τον σχετικό χαρακτηρισμό.

Άρθρο 5

Διαδικασία διαγραφής οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος

1. Οχήματα καθορισμένα ως ιστορικού ενδιαφέροντος δύνανται να διαγράφονται από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261). Για τη διαγραφή του οχήματος ο κύριος αυτού υποβάλλει σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση για τη διαγραφή του οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος.

β. Στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) του οχήματος.

γ. Βεβαίωση χαρακτηρισμού του οχήματος ως ιστορικού ενδιαφέροντος ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού από το οποίο προκύπτει ο χαρακτηρισμός του ως ιστορικού η οποία χορηγείται από τους φορείς κατά την διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 2 ή σύμφωνα με πρότερες διατάξεις και περιλαμβάνει τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.

δ. Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας, εκδοθείσα από την αρμόδια Φορολογική Αρχή. Η βεβαίωση της περίπτωσης αυτής δεν απαιτείται αν πραγματοποιείται, μεταξύ των συναρμόδιων Υπηρεσιών, διασταύρωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας με ηλεκτρονικά μέσα.

ε. Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου στην περίπτωση 4 της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του π.δ. 116/2004 (Α΄ 81), όπως ισχύει, τέλους διαγραφής. Ο αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, μετά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών προβαίνει στη διαγραφή του οχήματος από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών – διαδικασία η οποία καταγράφεται στο Μητρώο – και στη χορήγηση στον αιτούντα βεβαίωσης διαγραφής.

2. Η διαδικασία διαγραφής της παρ. 1 του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται κατ’ αναλογία και για τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, εφόσον αυτά είναι επισήμως χαρακτηρισμένα ως τέτοια.

3. Προκειμένου περί οχημάτων τελούντων σε καθεστώς φορολογικής ακινησίας, και τα οποία πρόκειται να διαγραφούν δυνάμει της παρούσας, ισχύει αναλογικά η υποπαράγραφος Δ.4 της παραγράφου Δ του άρθρου 3 του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 6

Διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις

1. Σε περίπτωση θέσης των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος σε δημόσια κυκλοφορία, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3 της παρούσας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ (€) στον ιδιοκτήτη του οχήματος και πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ (€) στον οδηγό του οχήματος εφόσον πρόκειται για διαφορετικό πρόσωπο.

2. Σε περίπτωση χρήσης των χαρακτηρισθέντων ως ιστορικού ενδιαφέροντος οχημάτων σε διοργανώσεις της περ. α του άρθρου 3 της παρούσας άνευ της βεβαίωσης ή του αποδεικτικού χαρακτηρισμού ως ιστορικού οχήματος καθώς και του απαραίτητου ενάριθμου διακριτικού γνωρίσματος, όπως αυτά ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της παρούσας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ (€).

3. Για τα οχήματα που καταληφθούν να κυκλοφορούν, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3 της παρούσας, ενημερώνεται η αρμόδια Δ.Ο.Υ. και εφόσον είναι σε ακινησία, επιβάλλονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας καθώς και το αντίστοιχο αυτοτελές πρόστιμο μη καταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) καθώς και το πρόστιμο του αρ. 4 του ν. 2523/1997.

4. Ως όργανα ελέγχου των ως άνω παραβάσεων και επιβολής των σχετικών κυρώσεων ορίζονται – κατ’ αναλογία – τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 του ν. 3446/2006 «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων – Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (Α΄ 49).

Άρθρο 7

Ισχύς.Από τη θέση σε ισχύ της παρούσης απόφασης καταργείται η υπ’ αριθμ. 94748-4130 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 570/Β΄/2019). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2019