Ιστορικά Οχήματα – το νέο νομοθετικό πλαίσιο

Σε τροχιά εφαρμογής μπαίνει το νομοθετικό πλαίσιο που θα βγάλει κανονικά στην κυκλοφορία χωρίς περιορισμούς τα ιστορικά οχήματα. Οι νέες ενιαίες πινακίδες που θα χορηγηθούν στα ιστορικά οχήματα θα έχουν άσπρο φόντο με μπλε γράμματα. Οι πινακίδες των αυτοκινήτων θα έχουν δύο γράμματα και των μοτοσικλετών ένα.

Με απόφαση του υφυπουργού Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλου που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ορίζεται η διαδικασία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας και χορήγησης πινακίδων σε ιστορικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Τα οχήματα αυτά θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα από την στιγμή που θα αποκτήσουν πινακίδες κυκλοφορίας και θα έχουν ολοκληρώσει τον έλεγχο από τα ΚΤΕΟ. Στο υπουργείο Μεταφορών καταρτίζεται το πλαίσιο ελέγχου για τα συγκεκριμένα οχήματα. Σημειώνεται πως με τον νέο Νόμο καλούνται να συμμορφωθούν όλα τα μέχρι σήμερα πιστοποιημένα οχήματα και να εφοδιαστούν με τις νέες πινακίδες.

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε στα τέλη του 2021, δίνει τη δυνατότητα κυκλοφορίας τους υπό την προυπόθεση της πληρωμής τελών κυκλοφορίας και του ετήσιου τεχνικού ελέγχου στα ΚΤΕΟ, καταργώντας το προηγούμενο καθεστώς που όριζε ότι τα ιστορικά οχήματα μπορούσαν να κυκλοφορούν δύο φορές τον μήνα. Το ύψος των τελών κυκλοφορίας που καλούνται να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ιστορικών οχημάτων ανέρχεται ανάλογα με τον κυβισμό τους έως τα 200 ευρώ και καθορίστηκε ως εξής:
 • Για επιβατηγά αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό έως και 999 cc καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους 50 €
 • Για επιβατηγά αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό από 1000 cc έως και 1999 cc καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους 100 €
 • Για επιβατηγά αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό άνω των 2000 cc καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους 200 €
 • Για την κυκλοφορία μοτοσυκλέτας ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό έως 250 cc καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους 25 €
 • Για την κυκλοφορία μοτοσυκλέτας ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό άνω των 250 cc καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους 50 €

Από την πληρωμή τελών κυκλοφορίας απαλλάσσονται τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος άνω των 45 ετών καθώς και τα λεωφορεία και οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος που δεν έχουν κατασκευαστεί για την μεταφορά επιβατών.

Πως εκδίδονται τα στοιχεία κυκλοφορίας με τη νέα απόφαση

Αρμόδιοι φορείς για τον χαρακτηρισμό οχημάτων ως ιστορικού ενδιαφέροντος ορίζονται η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.), η Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.) και η Ελληνική Ομοσπονδία Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου και Μοτοσυκλέτας (Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α.). Οι συγκεκριμένοι φορείς χορηγούν βεβαίωση χαρακτηρισμού, από την οποία προκύπτει ο χαρακτηρισμός ενός οχήματος ως ιστορικού, και περιλαμβάνει τα στοιχεία του οχήματος και του ιδιοκτήτη του. Οι φορείς διατηρούν στο αρχείο τους αντίγραφα των βεβαιώσεων που έχουν χορηγήσει.

Για να χαρακτηριστεί ένα όχημα ιστορικό απαιτείται η σχετική βεβαίωση, η οποία χορηγείται αποκλειστικά από τους εν λόγω φορείς για οχήματα τουλάχιστον 30 ετών.

Οι φορείς αυτοί εκδίδουν και χορηγούν κάθε 5 χρόνια πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης – χαρακτηρισμού οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος θα βεβαιώνει ότι το κυκλοφορούν όχημα εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού του και δεν έχει υποστεί μεταβολές οι οποίες τον αλλοιώνουν.

Για τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας σε όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος ο ιδιοκτήτης υποβάλλει αίτηση σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει ο χαρακτηρισμός του οχήματος ως ιστορικού οχήματος ή βεβαίωση χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος
 • Δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) του οχήματος,
 • Αποδεικτικό της διαγραφής του από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
 • Αποδεικτικό καταβολής τέλους αδείας.

Στον αιτούντα χορηγείται έντυπο άδειας κυκλοφορίας και πινακίδες οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος.

Σε κάθε περίπτωση απώλειας, κλοπής, φθοράς ή καταστροφής πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, χορηγούνται νέες πινακίδες με νέο αριθμό κυκλοφορίας. Για να διαγραφεί ένα όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο ιδιοκτήτης του υποβάλλει σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση για τη διαγραφή του οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος.
 • Στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) του οχήματος, εφόσον το όχημα δεν βρίσκεται φορολογικά σε ακινησία.
 • Βεβαίωση χαρακτηρισμού ή αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει ο χαρακτηρισμός του οχήματος ως ιστορικού οχήματος.
 • Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας. Η βεβαίωση δεν απαιτείται αν πραγματοποιείται, μεταξύ των συναρμόδιων Υπηρεσιών, διασταύρωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας με ηλεκτρονικά μέσα.

Για να διαγραφούν από το Μητρώο οχήματα τα οποία τελούν σε καθεστώς φορολογικής ακινησίας, υποβάλλεται από τους κατόχους τους, βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Ποινές

Βάσει του σχετικού νόμου σε περίπτωση παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις και τα αντίστοιχα διοικητικά πρόστιμα, ενώ για παραβάσεις περί ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος επιβάλλονται κυρώσεις και πρόστιμα, όπως, κατά περίπτωση, η οριστική αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας, η αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα ενός έτους, διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ. Η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας είναι οριστική στην περίπτωση πλαστής βεβαίωσης ιστορικότητας ή πλαστού πιστοποιητικού συμμόρφωσης και ετήσια στις περιπτώσεις που αφορούν απόκλιση της νομικής ή πραγματικής κατάστασης του οχήματος σε σχέση με την αποτύπωση στη βεβαίωση χαρακτηρισμού και δημόσια κυκλοφορία οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος χωρίς ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας. Στις περιπτώσεις προσωρινής αφαίρεσης, ο κύριος του οχήματος από το οποίο αφαιρέθηκαν τα στοιχεία κυκλοφορίας, μπορεί να αιτηθεί την επαναχορήγησή τους από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών όπου αυτά τηρούνται, εφόσον έχει παρέλθει το εκ του νόμου οριζόμενο χρονικό διάστημα και έχουν καταβληθεί τυχόν επιβληθέντα πρόστιμα ή έχει γίνει δεκτή τυχόν υποβληθείσα ένσταση, όπως ορίζει ο ΚΟΚ.

Δείτε πού μπορείτε να απευθυνθείτε για πληροφορίες και την πιστοποίηση της Ιστορικής σας μοτοσυκλέτας: https://motoe.gr/somateia-me-tmima-istorikis-motosykletas